Home
Zmiana SIWZ w zadaniu pod nazwą: „Przebudowa budynku głównego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – etap I zakup i dostawa okien i drzwi”.
Wpisany przez Radosław Romanowski   
poniedziałek, 09 grudnia 2019 11:11

IZP.271.28.2019

WSZYSCY WYKONAWCY

Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa budynku głównego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – etap I zakup i dostawa okien i drzwi”.

A. Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje że dokonuje zmiany punktu 7.1.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzez usunięcie ppk. ,, - dokument potwierdzający wpłatę wadium w formie pieniądza musi być dołączony do oferty,, - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Punkt 7.1.3. SIWZ otrzymuje brzmienie:

- dokument pełnomocnictwa w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),

- dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 Pzp.,

 

B. Zamawiający informuje, że powyższa zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym Zamawiający działając na podstawie art.38 ust. 4a pkt. 1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540267629-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.

C. Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

 

W załączeniu:

1) Ogłoszenie nr 540267629-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.