Home
Zapytania do przetargu „Przebudowa budynku głównego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – etap I zakup i dostawa okien i drzwi”
Wpisany przez Radosław Romanowski   
wtorek, 10 grudnia 2019 10:39

Nasielsk, 10.12.2019r.

IZP.271.28.2019

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Przebudowa budynku głównego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – etap I zakup i dostawa okien i drzwi

 

Zamawiający działając art. 38 ust. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 1655), udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania, które wpłynęły do Zamawiającego:

 

Pytanie 1. W opisie sposobu przygotowania oferty rozdz. XI pkt. 8 jako kryteria oceny ofert są przedstawione cena oraz termin gwarancji, natomiast w rozdziale XIII pkt. 13.1 wskazane zostały kryteria ceny oraz płatności faktury. Zapisy są rozbieżne, co utrudnia precyzyjne odniesienie się do w/w kryteriów, dlatego proszę Zamawiającego o wskazanie właściwych kryteriów oceny ofert.

Odpowiedź: Przy sporządzeniu oferty należy brać pod uwagę kryteria zawarte w rozdziale XIII SIWZ. W rozdziale XI SIWZ opisane są informacje podlegające odczytaniu podczas otwarcia ofert zgodnie z PZP.

 

Pytanie nr 2.W projekcie technicznym szklenie stolarki jest zaproponowane:

- skrzydła zewnętrzne: 4/16/4 lub szyba P2 - Monolit 8,8 mm (parter) skrzydła wewnętrzne: 5 mm Czy zgodnie z Rozdz. III, pkt. 3.5. SIWZ, zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego zestawu szyb jak niżej:

- skrzydła zewnętrzne: 4/16/4 lub szyba P2 442/16/4 (parter) skrzydła wewnętrzne: 4 mm bądź 6mm ze względu na bardzo rzadkie zastosowanie oraz trudną dostępność szkła grubości 5 mm którego cena jest równoważna z szybą grubości 6 mm ? Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Dla skrzydła zewnętrznego na parterze dopuszcza się szklenie P2 442/16/4 (szyba P2 od strony zewnętrznej) na pozostałych poziomów tj. +1 i +2 nie jest wymagane szkło bezpieczne i może być stosowane szklenie 4/16/4.

Dla skrzydła wewnętrznego dopuszczalna jest zamiennie szyba gr 6mm, natomiast nie dopuszcza się szyby grubości 4mm.

 

Pytanie 3: W opisie projektowanych okien skrzynkowych pojawia się informacja o współczynniku dla całego okna U = 1,0 W/m2K oraz szkleniu o współczynnik u Ug = 1,1 W/m2K. Zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną, Współczynnik U dla okna nie jest tożsamy z współczynnikiem osiąganym przez szyby. Dla okna referencyjnego U= 1,3 W/m2K przy zastosowaniu szyby 4mmm w skrzydłach zewnętrznych oraz 4/16/4 w wewnętrznych. Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie jaki współczynnik ma zostać uzyskany na oknie bądź współczynnik szyby, jaka należy zastosować.

Odpowiedź: W opisie wymieniona została wartość U=1,0 W/m2K dla całego okna, nie był wymieniony  współczynnika dla szklenia. Dla przykładu np. producent szklenia firma Effect Glass S.A. dla szyb 4/16/4 z wypełnieniem pomiędzy szybami Argonem oraz z zastosowaniem jednej z szyb ciepłochronnej typu GLE zapewnia współczynnik przenikania cieplnego dla szyb na poziomie U=1,0W/m2K.

Brak zgody na zmniejszenie współczynnika dla całego okna, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie może być mniejszy niż U=1,0 W/m2K. Najlepiej gdyby udało osiągnąć się współczynnik przenikania ciepła na rok 2021 gdzie U=0,9 W/m2K dla całego okna.

 

Pytanie 4: Według posiadanej wiedzy technicznej, współczynnik U = 1,0 na drzwiach wejściowych nie jest możliwy do osiągnięcia. Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Współczynnik U=1,0 W/m2K jest możliwy do osiągnięcia, wielu producentów drzwi drewnianych przy zastosowaniu panela termoizolacyjnego gr 50mm zapewnia współczynnik U w zakresie od 1,1 W/m2K do 1,0 W/m2K. Dopuszczalne jest obniżenie współczynnika do wartości normowej, jednak nie mniejszej niż do współczynnika przenikania ciepła na rok 2021 tj. U= 1,3 W/m2K. Zmianę taką oferent winien zaznaczyć wyraźnie w składanej przez siebie ofercie.

 

Pytanie 5: W opisie przedmiotu zamówienia wskazane jest do wymiany 44 szt. okien. W projekcie (str. 21) jest dodatkowo informacja o sposobie postępowania z oknem nad klatką schodową (najprawdopodobniej prace renowacyjne). Proszę zamawiającego o informację, czy w/w okno również będzie w zakresie prowadzonych prac, czy prace będą obejmować jedynie zakres stolarki wskazany w zestawieniu stolarki - arkusz 1924-02?

Odpowiedź: Renowacja wymienionego okna nie zawiera się w zakresie prac niniejszego postępowania.

 

Pytanie 6: W arkuszu projektowym nr 1924-10 są wskazane okucia okien obwiedniowe wraz z hamulcami ciernymi regulującymi stopień rozwarcia okna, które są odpowiednie do okien jednoramowych, a nie skrzynkowych. Proszę zamawiającego o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Okucia wymienione są dla górnego skrzydła jako okucia typu GU w celu zabezpieczenia skrzydeł górnych przed ich zbyt dużym rozwarciem co z kolei może prowadzić do zsunięcia okna z zawiasów górnych i wypadnięcia skrzydła. Dopuszczalna jest zmiana okucia, zmianę taką oferent winien zaznaczyć wyraźnie w składanej przez siebie ofercie oraz dołączyć do oferty specyfikację techniczną proponowanego przez siebie okucia mając na uwadze ww. zasady BHP.

 

/-/ Stanisław Tyc

Dyrektor