Home
Informacja o odrzuceniu oferty nr 4
Wpisany przez Radosław Romanowski   
wtorek, 17 grudnia 2019 14:57

IZP.271.28.2019

 

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa budynku głównego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – etap I zakup i dostawa okien i drzwi”

 

A. Zamawiający– Gmina Nasielsk,ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk,działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) informuje o odrzuceniu oferty nr 4 Wykonawcy Zakład Ogólnobudowlany - Stolarstwo Eksport - Import Dariusz Nowak, ul. Mielżyńskich 12, 64-100 Leszno z przedmiotowego postępowania

 

B. Podstawa prawna odrzucenia oferty:

art. 90 ust. 3 ustawy Pzp

 

C. Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty:

W dniu  11.12.2019 r., o godz. 11:15 dokonano czynności otwarcia ofert. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu stwierdziły, iż cena podana w ofercie  nr 4 wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami w SIWZ i wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. Oferowana cena brutto jest niższa o 45,21 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Zamawiający w dniu 11.12.2019 r. wystąpił do Wykonawcy Zakład Ogólnobudowlany - Stolarstwo Eksport - Import Dariusz Nowak, ul. Mielżyńskich 12, 64-100 Leszno z prośbą o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. Przedmiotowe wyjaśnienie nie wpłynęło na wskazany adres w wezwaniu w  wymagalnym terminie, tj. do 16.12.2019 roku.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art.

90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.