Home
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wpisany przez Radosław Romanowski   
wtorek, 17 grudnia 2019 15:00

IZP.271.28.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 oraz art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na  zadanie pod nazwą ,, Przebudowa budynku głównego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – etap I zakup i dostawa okien i drzwi ''. Do upływu terminu składania zostało złożonych 7 ofert.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz termin płatności faktury.

Ponadto, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) ustawy Pzp, Zamawiający informuje:

1. o wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy i adres

Punktacja oferty

Kolejność wg kryterium

5.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OK-BUD Piotr Morawski
ul. Warszawska 103, 05-190 Nasielsk

1) cena – 60,00 punktów,

2) termin płatności faktury – 40,00 punktów,

Razem punkty – 100,00 pkt

Oferta 1 w kolejności

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOMA mgr inż. Marek Wołowiec
ul. Ściegiennego 221, 25-116 Kielce

1) cena – 53,90 punktów,

2) termin płatności faktury – 40,00 punktów,

Razem punkty – 93,90 pkt

Oferta 2 w kolejności

7.

Mazur Kolor Zakład Produkcyjny
Bolesław Dąbrowski
Miętkie 58, 12-120 Dźwierzuty

1) cena – 52,29 punktów,

2) termin płatności faktury – 40,00 punktów,

Razem punkty – 92,29 pkt

Oferta 3 w kolejności

1.

Nica Desing Windows&Doors
Łukasz Wołowiec
ul. Wesoła 28, 25-305 Kielce

1) cena – 48,69 punktów,

2) termin płatności faktury – 40,00 punktów,

Razem punkty – 88,69 pkt

Oferta 4 w kolejności

 

3.

 

Okna-Kołodziejczyk Sp. z o.o. Sp.k
os. Mastalerze 33F, 34-451 Tylmanowa

 

1) cena – 48,57 punktów,

2) termin płatności faktury – 40,00 punktów,

Razem punkty – 88,57 pkt

 

Oferta 5 w kolejności

6.

Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o.
ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin

1) cena – 36,78 punktów,

2) termin płatności faktury – 40,00 punktów,

Razem punkty – 76,78 pkt

Oferta 6 w kolejności

 

 

2. o braku wykonawców, którzy zostali wykluczeni,

3. o odrzuceniu oferty nr 4 Wykonawcy Zakład Ogólnobudowlany - Stolarstwo Eksport - Import Dariusz Nowak, ul. Mielżyńskich 12, 64-100 Leszno z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

4. jednocześnie Zamawiający informuję, iż ww. postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta Nr 5 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OK-BUD Piotr Morawski, ul. Warszawska 103, 15-190 Nasielsk odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru ofert.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 termin w jakim może zostać zawarta umowa na realizację zamówienia nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.