Home
Jak minął rok 2019 w bibliotece.
Wpisany przez Izabela Mazińska   
sobota, 01 lutego 2020 12:55

Rok 2019 był dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku rokiem wyjątkowym. Po pierwsze z tego powodu, że świętowaliśmy jubileusz 70-lecia istnienia placówki. Po wtóre odnotowaliśmy największą na przestrzeni lat liczbę przeprowadzonych lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych okolicznościowych oraz dotyczących kultury żydowskiej. We wszystkich organizowanych przez naszą placówkę inicjatywach udział wzięło 16 318 osób. Odnotowaliśmy również wysoki wskaźnik czytelnictwa dzięki licznym lekcjom bibliotecznym i nowościom wydawniczym zakupionym na kwotę ponad 30 tys. zł. Po trzecie rozpoczęły się działania zmierzające do rozpoczęcia długo oczekiwanego remontu budynku biblioteki.
Na stałe w ofertę naszej placówki wpisały się rajdy rowerowe „ W Krainie Nasielskiego Prawdzica”, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Inicjatywa ta rozpoczęła się w maju 2014 roku. Przez ten czas objechaliśmy naszą gminę od wschodu do zachodu, poznaliśmy gościnność naszych sołtysów, odwiedziliśmy sąsiednie gminy, zwiedziliśmy dwory i pałace na terenie naszej gminy, poznaliśmy szlak Kolei Nadwiślańskiej, odkryliśmy miodowe szlaki, pomniki przyrody, ciekawych ludzi oraz ich pasje. Również w tym roku zapraszamy pasjonatów wycieczek rowerowych na nasze wyprawy, które rozpoczną się w miesiącu kwietniu.
Od ponad 15 lat uczestniczymy w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, do której udało nam się zaangażować przedstawicieli lokalnej społeczności z panem burmistrzem Bogdanem  Ruszkowskim na czele, a od 6 lat włączamy się do szlachetnej akcji „Narodowe Czytanie” pod patronatem Pary Prezydenckiej. Biblioteka dysponuje okolicznościowymi pieczęciami z kolejnych odsłon tego wydarzenia, którymi można opatrzeć posiadany egzemplarz. Wszystkie te działania mają na celu promocję czytelnictwa i edukacji pozaszkolnej jako element podnoszenia oświaty nasielszczan.
W minionym roku po raz pierwszy wzięliśmy udział w nowatorskiej inicjatywie, jaką jest „Noc Bibliotek”, kiedy to grupa 30 osób w wieczorowych godzinach mogła poznać bibliotekę od kulis oraz akcji  „Kultura 60+”, podczas której zorganizowaliśmy spotkanie autorskie dla seniorów. Świętowaliśmy jubileusz 9-lecia istnienia Dyskusyjnego Klubu Książki, który zrzesza 20 członków. Spotkania klubu odbywają się raz w miesiącu w soboty, ponadto dwa razy w roku wyjeżdżamy do teatru.    Organizujemy  zajęcia „ Lato w Mieście” i „Zima w Mieście” dla dzieci spędzających wakacje i ferie w mieście oraz liczne konkursy dotyczące bajkowych bohaterów. Ściśle współpracujemy ze szkołami i przedszkolami z terenu miasta i gminy, z Nasielskim Ośrodkiem Kultury, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Nasielskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Domem Pomocy Społecznej, Klubem Seniora oraz innymi organizacjami pozarządowymi.
Obecnie funkcja biblioteki dalece wykracza poza podstawową jej działalność jaką jest  wypożyczanie książek. Jest to miejsce, gdzie można rozwijać swoje zainteresowania poprzez różnorodność zajęć kulturalno-oświatowych. W minionym roku przeprowadziliśmy cykl lekcji bibliotecznych „Jak powstaje książka?”, który cieszył się dużym zainteresowaniem i skorzystało z niego większość przedszkoli i szkół z terenu miasta i gminy Nasielsk. Równie dużą popularnością cieszyły się lekcje biblioteczne okolicznościowe takie jak Andrzejki, Mikołajki i Walentynki.  W ramach działającego przy nasielskiej bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki pozyskaliśmy środki finansowe z Biblioteki Narodowej i zorganizowaliśmy spotkania autorskie z Joanną Olech, Małgorzatą Strękowską – Zarembą, Moniką Sawicką i Wiolettą Piasecką, w których uczestniczyli  przedszkolaki i uczniowie z terenu miasta i gminy Nasielsk. Dla wielu dzieci była to jedyna możliwość spotkania pisarza, którego autorstwa  książka często wpisana jest w kanon lektur szkolnych.
Nasielska biblioteka to miejsce wspólne, łączące ludzi, lokalne centrum żywej kultury i informacji naukowej, udostępnia nieodpłatnie internet i pomaga w wyszukiwaniu informacji, prowadzi małe Muzeum Ziemi Nasielskiej. Jesteśmy przygotowani do eksponowania kilku wystaw tematycznych dotyczących historii miasta i regionu, nie mniej jednak z uwagi na skromne warunki lokalowe poprzestajemy na jednej ekspozycji. Zbiory eksponowane w muzeum od grudnia 2019 roku stanowią własność naszej placówki. W tym miejscu kierujemy apel  do czytelników „Życia Nasielska” z gorącą prośbą o udostępnienie wszelkich materiałów dokumentujących przeszłość naszego miasta i gminy. Szczególnie chętnie przyjmiemy ikonografię, pamiętniki i relacje nasielszczan. Nie zawsze muszą być to oryginały, równie ważne mogą być fotokopie, skany oraz formy zdigitalizowane jak również artykuły prasowe zamieszczane w dawnej prasie regionalnej. Wychodzimy z założenia, że tysiącletni Nasielsk  zasługuje na upamiętnienie tak odległej metryki, stąd tez zamierzamy poszerzyć ofertę kulturalną o część dotyczącą m.in. Cudu nad Wisłą czy też pobytu Hallerczyków w naszym mieście w 1919 roku. O postępach w tej sprawie będziemy informować czytelników „Życia Nasielska”.