Home
Informacja o wyborze oferty Drukuj
piątek, 25 września 2020 12:39

 

Nasielsk, dnia 25.09.2020 r.

BP 0808-33/26/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na zadanie pod nazwą ,, Przebudowa budynku głównego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – etap II przeprowadzenie robót budowlanych i montażowych ''. Do upływu terminu składania zostały złożone 2 oferty.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny oraz termin płatności faktury.

Ponadto, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) ustawy Pzp, Zamawiający informuje:

1) o wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy i adres

Punktacja oferty

Kolejność wg kryterium

2.

P.H.U. OK.-BUD PIOTR MORAWSKI, UL. WARSZAWSKA 103, 05-190 NASIELSK

1) cena – 60,00 punktów,

2) termin płatności faktury – 40,00 punktów,

Razem punkty – 100,00 pkt

Oferta 1 w kolejności

1.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE  DARIUSZ GÓRECKI, UL. REMBIELIŃSKA 8a/124,03-343 WARSZAWA

1) cena – 56,96 punktów,

2) termin płatności faktury – 40,00 punktów,

Razem punkty – 96,96pkt

Oferta 2 w kolejności

2) o braku wykonawców, którzy zostali wykluczeni,

3) o braku wykonawców, którzy zostali odrzuceni,

4) jednocześnie Zamawiający informuję, iż ww. postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert

ustalono, iż oferta Nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OK-BUD Piotr Morawski, ul. Warszawska 103, 15-190 Nasielsk odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru ofert.

Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o wartości 553 500,00 zł brutto.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 termin w jakim może zostać zawarta umowa na realizację zamówienia nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 
Informacja z sesji otwarcia Drukuj
wtorek, 15 września 2020 14:38

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 15.09.2020r. o godz. 12:15 nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą „Przebudowa budynku głównego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku  – etap II przeprowadzenie robót budowlanych i montażowych".

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 360 000,00 zł brutto.

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE  DARIUSZ GÓRECKI, UL. REMBIELIŃSKA 8a/124,03-343 WARSZAWA

473 983,74 zł netto

583 000,00 zł brutto

30.11.2020r.

60 m-cy

30 dni

2.

P.H.U. OK.-BUD PIOTR MORAWSKI, UL. WARSZAWSKA 103, 05-190 NASIELSK

450 000,00 zł netto

553 500,00 zł brutto

30.11.2020r.

60 m-cy

30 dni

Dyrektor
/-/ Stanisław Roman Tyc

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 114