Home
Informacja o odrzuceniu oferty nr 4 Drukuj
wtorek, 17 grudnia 2019 14:57

IZP.271.28.2019

 

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa budynku głównego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – etap I zakup i dostawa okien i drzwi”

 

A. Zamawiający– Gmina Nasielsk,ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk,działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) informuje o odrzuceniu oferty nr 4 Wykonawcy Zakład Ogólnobudowlany - Stolarstwo Eksport - Import Dariusz Nowak, ul. Mielżyńskich 12, 64-100 Leszno z przedmiotowego postępowania

 

B. Podstawa prawna odrzucenia oferty:

art. 90 ust. 3 ustawy Pzp

 

C. Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty:

W dniu  11.12.2019 r., o godz. 11:15 dokonano czynności otwarcia ofert. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu stwierdziły, iż cena podana w ofercie  nr 4 wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami w SIWZ i wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. Oferowana cena brutto jest niższa o 45,21 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Zamawiający w dniu 11.12.2019 r. wystąpił do Wykonawcy Zakład Ogólnobudowlany - Stolarstwo Eksport - Import Dariusz Nowak, ul. Mielżyńskich 12, 64-100 Leszno z prośbą o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. Przedmiotowe wyjaśnienie nie wpłynęło na wskazany adres w wezwaniu w  wymagalnym terminie, tj. do 16.12.2019 roku.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art.

90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 
Informacja z otwarcia sesji „Przebudowa budynku głównego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – etap I zakup i dostawa okien i drzwi”. Drukuj
środa, 11 grudnia 2019 15:04

Nasielsk, dn. 11.12.2019r.

IZP.271.28.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 11.12.2019r. o godz. 11:15 nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą „Przebudowa budynku głównego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – etap I zakup i dostawa okien i drzwi”.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:  200 000,00zł brutto.

 

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

termin wykonania zamówienia

okres gwarancji

warunki płatności

1.

Nica Desing Windows&Doors
Łukasz Wołowiec
ul. Wesoła 28, 25-305 Kielce

 303 171,63 zł

30.04.2020r.

Zgodnie
z SIWZ

30 dni

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOMA mgr inż. Marek Wołowiec
ul. Ściegiennego 221, 25-116 Kielce

 273 832,44 zł

30.04.2020r.

Zgodnie
z SIWZ

30 dni

3.

Okna-Kołodziejczyk Sp. z o.o. Sp.k
os. Mastalerze 33F, 34-451 Tylmanowa

 303 890,74 zł

30.04.2020r.

Zgodnie
z SIWZ

30 dni

4.

Zakład Ogólnobudowlany - Stolarstwo Eksport - Import Dariusz Nowak
ul. Mielżyńskich 12, 64-100 Leszno

 153 750,00 zł

30.04.2020r.

Zgodnie
z SIWZ

30 dni

5.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
OK-BUD Piotr Morawski
ul. Warszawska 103, 15-190 Nasielsk

 246 000,00 zł

30.04.2020r.

Zgodnie
z SIWZ

30 dni

6.

Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o.
ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin

 401 260,51 zł

30.04.2020r.

Zgodnie
z SIWZ

30 dni

7.

Mazur Kolor Zakład Produkcyjny
Bolesław Dąbrowski
Miętkie 58, 12-120 Dźwierzuty

 282 285,00 zł

30.04.2020r.

Zgodnie
z SIWZ

30 dni

 

Uwaga:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

 

Dyrektor

 /-/ Stanisław Roman Tyc

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 107